Privatumo politika

CAPITAL PREKIŲ ŽENKLĄ NAUDOJANČIOS ĮMONĖS RŪPINASI SAVO KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Todėl vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą sudarant sutartis dėl nekilnojamo turto pirkimo–pardavimo, nuomos ir kitus su nekilnojamu turtu susijusius sandorius, parengė ir pateikia Jums šias asmens duomenų naudojimo sąlygas ir tvarką, kurioje apibrėžia, kaip CAPITAL renka, naudoja ir saugo Jūsų asmens duomenis.

ATMINKITE, KAD:

  • Jūs esate Klientas ir duomenų subjektas, jeigu esate fizinis asmuo ir kreipėtės paslaugos į bet kurią iš CAPITAL prekinį ženklą naudojančių įmonių, arba jos nurodytą brokerį ar pardavimų atstovą arba išreiškėte norą gauti naujienlaiškį arba reklamines bei informacines žinutes.
  • Sudarydami sutartį privalote pateikti tapatybę patvirtinančius ir kitus sutarčių su CAPITAL sudarymui bei jų vykdymui reikalingus dokumentus ir savo asmens duomenis. Nepateikus reikalingų asmens duomenų ir dokumentų sutartys negali būti sudaromos ir paslaugos neteikiamos.
  • CAPITAL gali Jūsų duomenis teikti CAPITAL įmonių grupei, notarams bei kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims viešuosiuose registruose ir informacinėse sistemose tvarkomus Jūsų duomenis viršuje
    nurodytais tikslais.
  • CAPITAL informuoja, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus pvz., apie duomenų subjekto dalyvavimą politikoje bei galutinį naudos gavėją ir kitais, pvz., pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevenciją, reguliuojančiuose įstatymuose nustatytais tikslais.
  • Jūsų asmens duomenys saugojami ne ilgiau, kaip 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo, kaip to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.
  • CAPITAL užtikrina duomenų subjekto teisių įgyvendinimą, t. y., Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisę žinoti apie duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą.
 
CAPITAL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1. Duomenų valdytojas – UAB „Capital Realty“, juridinio asmens kodas 303036360, buveinės adresas Saltoniškių g. 12-2, Vilnius, el. paštas: info@capital.lt.

1.2. Klientas (Duomenų subjektas) – reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenis gauna ir tvarko duomenų valdytojas arba jo vardu veikiantys duomenų tvarkytojai. 

1.3. Duomenų tvarkytojas – brokeris ar pardavimų atstovas, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko iš klientų gautus asmens duomenis.

1.4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su klientu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, viešuosiuose registruose tvarkomi duomenys apie asmens turtą, mokėjimų ir banko sąskaitų duomenys, kiti ekonominio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

1.6. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

1.7. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir(arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR GAVIMO BŪDAS

2.1. Kliento Asmens duomenys yra gaunami Klientui pasirašant su Duomenų valdytoju ir Duomenų tvarkytoju tarpininkavimo paslaugų teikimo sutartį (toliau – Paslaugų sutartis). 

2.2. Sudarydamas Paslaugų sutartį Klientas pateikia savo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Paslaugų sutarties su Duomenų valdytoju sudarymui bei jos vykdymui reikalingus šiuos savo Asmens duomenis: 1) vardą; 2) pavardę; 3)  asmens kodą; 4) asmens identifikavimo dokumento numerį ir galiojimo datą; 5) telefono numerį; 6) elektroninio pašto adresą; 7) gyvenamosios vietos ir(ar) darbo vietos adresą; 8) banko sąskaitos numerį; 9) kitus nekilnojamąjį turtą apibūdinančius ir (arba) Kliento mokumą patvirtinančius duomenis.

2.3. Duomenų valdytojas ir jo vardu veikiantis Duomenų tvarkytojas Kliento pateiktus Asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi BDAR, Asmens duomenų apsaugos įstatymo bei kitų su Asmens duomenų apsauga susijusių teisės aktų reikalavimais bei principais.

3. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAS

3.1. Kliento Asmens duomenis Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas tvarko ir naudoja šiais tikslais: 1) Paslaugų sutarties su Klientu vykdymas; 2) Klientų aptarnavimo kokybės užtvirtinimas; 3) Kliento pateikti Asmens duomenys gali būti tvarkomi specialiuosiuose nekilnojamo turto sritį bei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją reguliuojančiuose įstatymuose nustatytais tikslais, pvz., apie Duomenų subjekto dalyvavimą politikoje, galutinį naudos gavėją ir kt. 

3.2. Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas įsipareigoja gautus Asmens duomenis naudoti tik šių Asmens duomenų naudojimo sąlygų ir tvarkos 3.1 p. numatytais tikslais. Tais atvejais, kai Duomenų valdytojas ar Duomenų tvarkytojas ketina tvarkyti Kliento Asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šių Asmens duomenų naudojimo sąlygų ir tvarkos 3.1 p., atskirai apie tai informuoja Klientą pateikdamas atskirą pranešimą ir jei reikia gauna Kliento sutikimą. 

4. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

4.1. Kliento Asmens duomenys gali būti perduodami: 

4.1.1. Duomenų valdytojo (Capital) įmonių grupei priklausantiems asmenims, kurie yra Duomenų valdytojo (Capital) duomenų tvarkytojai arba administruoja ar kitaip yra susiję su Duomenų subjekto užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu;

4.1.2. Notarams, notarų biurų darbuotojams bei kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims viešuosiuose registruose ir informacinėse sistemose tvarkomus jo asmens bei turto duomenis;

4.1.3. Tretiesiems asmenims (vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms valdžios institucijoms, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, teismams ir pan.), kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo teisėtus interesus.

5. KLIENTO PATVIRTINIMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Klientas patvirtina, kad sutinka, jog Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas tvarkytų, naudotų jo Asmens duomenis bei teiktų šių Asmens duomenų naudojimo sąlygų ir tvarkos 3.1 p. numatytiems tretiesiems asmenims. 

5.2. Klientas, taip pat sutinka, kad: 

5.2.1. Duomenų valdytojas ar Duomenų tvarkytojas šių Asmens duomenų naudojimo sąlygų ir tvarkos 3.1 p. nurodytais tikslais, tikrintų Kliento turto (dėl kurio nuomos/pardavimo/pirkimo sudaryta tarpininkavimo sutartis) duomenis viešuosiuose registruose.

5.2.2. Duomenų valdytojas ar Duomenų tvarkytojas gautų, tvarkytų ir teiktų notarams bei notarų biurų darbuotojams šio Kliento sutikimus tikrinti jo asmens bei turto duomenis viešuosiuose registruose ir atliktų visus duomenų tvarkymo veiksmus 3.1 p.  nurodytais tikslais.

5.2.3. Duomenų valdytojas naudotų jo kontaktinius duomenis susisiekimui tikslu gauti jo sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kitų sutartinių įsipareigojimų su Duomenų valdytojo grupės įmonėmis vykdymo tikslais.

6. DUOMENŲ VALDYTOJO IR DUOMENŲ TVARKYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

6.1. Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas įsipareigoja:

6.1.1. kliento Asmens duomenis saugoti ne ilgiau, kaip 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo, kaip to reikalauja Asmens duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai. Pasibaigus nurodytam terminui, Asmens duomenys naikinami/ištrinami taip, kad Asmens duomenų nebūtų galima atgaminti.

6.1.2. užtikrinti Kliento teisių įgyvendinimą, t. y., užtikrinti, kad Duomenų subjektui būtų garantuojama teisė žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su Duomenų valdytojo saugomais savo Asmens duomenis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą.

6.1.3. užtikrinti, kad Duomenų valdytojo darbuotojai bei pasitelkti duomenų tvarkytojai, kuriems Duomenų subjekto Asmens duomenys yra pateikiami jų darbo funkcijoms atlikti būtų raštiškai įsipareigoję laikyti konfidencialia bei trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus Klientas gali pateikti Duomenų valdytojui elektroniniu paštu: info@capital.lt, adresu: Saltoniškių g. 12-2, Vilnius, arba atvykus pas Duomenų valdytoją.

7.2. Atsakymą į Duomenų subjekto  Prašymą Duomenų valdytojas pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo, skundo ar pranešimo gavimo dienos. Esant būtinybei Duomenų valdytojas turi teisę atsakymo į Kliento prašymo, skundo ar prašymo pateikimo terminą pratęsti iki 60 kalendorinių dienų.

Pateikdami savo asmens duomenis bet kokiu būdu (pvz., el. paštu, „bendraukime gyvai” formoje ir kt.), Jūs automatiškai sutinkate su šia Privatumo politika ir galimu jūsų duomenų panaudojimu politikoje nurodytais tikslais. 

Taip pat patvirtinate, kad sutinkate gauti nemokamą konsultaciją bei naujienas telefonu apie UAB „CAPITAL REALTY” paslaugas.